Over 130k of successful transactions

Express Delivery

Low cost 2-5 days DHL delivery

3000 products and 21 brands

Run Colors

Regulamin akcji noc zakupów

Regulamin promocji „NOC ZAKUPÓW -27%”

I. Postanowienia wstępne.

1. Niniejszy regulamin promocji pod nazwą „Noc Zakupów -27%” określa zasady funkcjonowania, warunki oraz zakres i procedurę reklamacyjną promocji, zasady korzystania oraz uprawnienia przysługujące osobom biorącym udział w promocji, a także obowiązki organizatora (dalej również: „Regulamin”).
2. Organizatorem promocji „Noc Zakupów -27%” (dalej również: „Promocja”) jest RunColors Sp. z o.o. Sp.k. z siedzibą w Warszawie, ul. Bonifraterska 10/43, 00-213 Warszawa, wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS: 0000630849, NIP: 5252671765, REGON: 365098766 (dalej również: „Organizator”).
3. Promocja prowadzona jest za pośrednictwem sklepu internetowego RunColors (dalej również: „Sklep Internetowy”), dostępnego pod adresem URL: https://runcolors.pl oraz w placówkach stacjonarnych prowadzonych pod marką RunColors, których aktualna lista dostępna jest pod adresem https://runcolors.pl/sklepy (dalej również: „Sklepy Stacjonarne”), znajdujących się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w godzinach ich otwarcia.
4. W Promocji mogą uczestniczyć osoby fizyczne, które ukończyły 18. rok życia i posiadają pełną zdolność do czynności prawnych – po spełnieniu warunków udziału w Promocji stają się uczestnikami Promocji (dalej również: „Uczestnik”).

II. Przedmiot Promocji i warunki skorzystania z Promocji.

1. Przedmiotem Promocji jest możliwość skorzystania przez Uczestnika na zasadach określonych w Regulaminie z Promocji obejmującej udzielenie Uczestnikowi rabatu cenowego w wysokości 27% od bazowej ceny sprzedaży brutto produktów znajdujących się w aktualnej ofercie Sklepu Internetowego oraz Sklepów Stacjonarnych w czasie obowiązywania Promocji. Produkty biorące udział w akcji „Noc Zakupów -27%” dostępne są pod adresem: https://runcolors.pl/noc
2. Promocja trwa od 23.10.2018 od godziny 17:00 do 24.10.2018 do godziny 23:59 (dalej również: „Czas trwania Promocji”).
3. Udział w Promocji jest dobrowolny i bezpłatny (tzn. zakup produktów w ramach Promocji nie wymaga poniesienia przez Uczestnika dodatkowych kosztów poza uiszczeniem ceny produktów podlegających Promocji oraz kosztów dostawy – w przypadku Sklepu Internetowego).
4. Ceny produktów objętych Promocją widoczne w Sklepie Internetowym w Czasie trwania Promocji uwzględniają już warunki Promocji oraz zastosowany rabat cenowy i nie podlegają dodatkowemu obniżeniu.
5. Aby wziąć udział w Promocji, należy:
a) w przypadku Sklepu Internetowego – dodać do koszyka min. 1 produkt objęty Promocją – złożyć Zamówienie obejmujące produkty objęte Promocją;
b) w przypadku Sklepów Stacjonarnych – przed zakupem: powołać się na Promocję „Noc Zakupów -27%” w celu naliczenia rabatu na wybrane produkty;
c) dokonać zakupu (zawrzeć umowę sprzedaży towaru) produktu objętego Promocją;
d) zarówno w przypadku Sklepu Internetowego, jak i Sklepów Stacjonarnych – zapoznać się i zaakceptować Regulamin.
6. Promocja nie obejmuje kosztów dostawy produktów zakupionych w ramach Promocji w Sklepie Internetowym, które Uczestnik ponosi w pełnej wysokości.
7. Promocja nie łączy się z innymi promocjami, upustami, rabatami, obniżkami, akcjami promocyjnymi, szczególnymi ofertami cenowymi lub produktowymi, chyba że warunki takiej promocji, upustu, rabatu, obniżki, akcji promocyjnych, szczególnej oferty cenowej lub produktowej stanowi inaczej.
8. W Sklepach Stacjonarnych w przypadku jednoczesnego zakupu kilku produktów objętych Promocją, rabat cenowy naliczany jest oddzielnie od ceny każdego produktu objętego Promocją.
9. W Czasie trwania Promocji, Uczestnik może skorzystać z Promocji więcej niż jeden raz.
10. Przyznany przez Organizatora w ramach Promocji rabat cenowy nie podlega wypłacie w pieniądzu lub wymianie na jakikolwiek inny środek płatniczy.
11. Pełnowartościowe produkty zakupione w ramach Promocji w Sklepach Stacjonarnych nie podlegają zwrotowi. Uczestnik Promocji może dokonać wymiany pełnowartościowego (niewadliwego) produktu zakupionego w ramach Promocji w Sklepach Stacjonarnych na inny rozmiar tego samego produktu w ciągu 7 (słownie: siedmiu) dni kalendarzowych od dnia dokonania zakupu takiego produktu, okazując paragon będący dowodem zakupu produktu. Powyższe postanowienie nie stanowi w żadnym zakresie ograniczenia praw Uczestnika Promocji wynikających z powszechnie obowiązujących przepisów prawa, w szczególności przepisów Kodeksu Cywilnego w zakresie rękojmi oraz przepisów ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta w zakresie prawa odstąpienia od umowy zawartej na odległość.

III. Reklamacje.

1. Wszelkie reklamacje dotyczące Promocji, Uczestnicy mogą zgłaszać w terminie 14 dni od stwierdzenia nieprawidłowości w szczególności drogą elektroniczną na adres: kontakt@runcolors.pl lub listownie na następujący adres Organizatora: RunColors Sp. z o.o. Sp.k., ul. Bonifraterska 10/43, 00-213 Warszawa (dalej również: „Reklamacje”).
2. W celu przyspieszenia rozpatrzenia Reklamacji prosimy o podanie imienia i nazwiska Uczestnika, danych kontaktowych (np. adresu e-mail lub numeru telefonu), a także opisu przyczyn uzasadniających Reklamację.
3. Uczestnik zostanie powiadomiony w terminie 14 dni drogą elektroniczną lub pisemną o rozpatrzeniu Reklamacji i sposobie jej załatwienia.
4. Reklamacje rozpatruje Organizator, stosując w szczególności postanowienia niniejszego Regulaminu.

IV. Postanowienia końcowe.

1. Niniejszy Regulamin jest dostępny pod adresem: https://runcolors.pl
oraz w Sklepach Stacjonarnych i wchodzi w życie od dnia 16.10.2018 roku.
2. O ile z kontekstu nie wynika wyraźnie nic innego, użyte w Regulaminie zwroty pisane wielką literą mają znaczenie nadane im w Regulaminie Sklepu Internetowego dostępnym pod adresem: https://runcolors.pl.
3. Wszelkie spory pomiędzy Organizatorem a Uczestnikami dotyczące Promocje będą rozstrzygane zgodnie z właściwymi przepisami Kodeksu Postępowania Cywilnego.

close

The Run Colors website employs cookies to improve your user experience. We have updated our cookie policy to reflect changes in the law on cookies and tracking technologies used on websites. If you continue on this website, you will be providing your consent to our use of cookies.